Likwidacja Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu

Uprzejmie informujemy, że w związku z likwidacją z dniem 31 marca 2014 roku Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 5, zadania z zakresu statystyki, promocji zdrowia, kontroli oraz doskonalenia kadr medycznych a także Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą będą realizowane od dnia 1 kwietnia 2014 roku przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w dwóch lokalizacjach: przy al. Niepodległości 16/18 oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 (III piętro).

KOMUNIKAT

 

Na mocy Zarządzenia Nr 307/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu informujemy,
że od 1 czerwca 2013 roku Centrum działa pod nazwą:

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji

Likwidacja zakończy się z dniem 31 marca 2014 roku.

 

KOMUNIKAT

 

1. Komunikat dla lekarzy dotyczący liczby przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy      dentystów, którzy rozpoczną  szkolenie specjalizacyjne w województwie wielkopolskim
     w podstawowych dziedzinach medycyny na podstawie postępowania kwalifikacyjnego
     przeprowadzonego w terminie 1 – 31.03.2014 r.

                                                                                pobierz >>>

2.  Komunikat dla lekarzy dotyczący liczby przyznanych miejsc dla lekarzy, którzy rozpoczną 
     szkolenie specjalizacyjne w województwie wielkopolskim w szczegółowych dziedzinach
      medycyny na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 
     1 – 31.03.2014 r.

                                                                                  pobierz >>>

 

CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ

Na mocy Zarządzenia Nr 307/13 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu, 
z dniem 31 marca 2014 roku nasza instytucja kończy działalność.
W związku z powyższym zadania Centralnej Kartoteki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, funkcjonującej w strukturach Działu Kontroli i Analiz Medycznych, z dniem 15 marca 2014 roku przejmuje Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
Dane adresowe:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu
Oddział Epidemiologii
os. Przyjaźni 118
61-680 Poznań
tel. (61) 656-80-43 sekretariat, fax.(61) 656-80-44
e-mail: epidemiologia@wssepoznan.pl
 

PAŃSTWOWY EGZAMIN SPECJALIZACYJNY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (Dz.U. z 2014r. poz.20)
- diagności laboratoryjni, którzy dotąd nie uzyskali tytułu specjalisty, mogą przystąpić
 do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych
 od wiosennej sesji egzaminacyjnej 2014r.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ MZ ZA 2013 ROK

Sprawozdania za 2013 rok należy sporządzać w oparciu o System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) na zasadach obowiązujących w roku ubiegłym, bez konieczności ponownego logowania się. Szczegółowe informacje na stronie http://www.csioz.gov.pl/statystyka.php

Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2014

Komunikat w sprawie kart szpitalnych MZ/Szp-11 - 2014 r.

     Na mocy Zarządzenia Nr 307/13  Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie likwidacji Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu informuję, że od 1 czerwca 2013 roku Centrum działa pod nazwą:
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji. Likwidacja zakończy się z dniem 31 marca 2014 roku.
     Dlatego po 1 stycznia 2014r. sprawozdania MZ/Szp-11 należy przesyłać na dotychczasowych zasadach do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji na znane Państwu adresy e-mail (Poznań, Pow. Poznański – wczp-statystyka@poznan.uw.gov.pl a pozostałe powiaty – wczp-kontrole1@poznan.uw.gov.pl
     Przed 1 kwietnia 2014 roku z odpowiednim wyprzedzeniem zostanie przesłana do Państwa informacja czy dotychczasowe adresy e-mail pozostaną aktualne i będzie to jedyna zmiana dotycząca szpitali z terenu Wielkopolski uczestniczących w Badaniu Chorobowości Szpitalnej Ogólnej.

SPECJALIZACJE DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH

 

Informacje dotyczące naboru na specjalizację w dziedzinach:

Porady dla osób z niepełnosprawnością

Mając na celu zapewnienie równego traktowania wszystkim obywatelom, jak i troskę o zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością, w biurze poselskim Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, odbywać się będą comiesięczne konsultacje i porady.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim projekcie

                           

Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu zaprasza 20 firm z miasta Poznania i okolic do udziału w ogólnopolskim projekcie pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Program realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. W części skierowanej do zakładów pracy projekt koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.